YDL #54: Sống ảo ở Đầm Lập An, Lăng Cô | Yêu Máy Bay