XE TẢI THACO TRẢ GÓP 80% | XE TẢI NHẸ THACO 2,4 TẤN | XE TẢI KIA K250 NỘI THẤT MỚI 2019 | TP.HCM