VTV3 Cafe Sáng tìm hiểu về Bảo Hiểm Nhân Thọ_ AIA đồng hành cùng bạn.