Việt Nam khen ngợi Google gỡ ứng dụng ‘Lấy lại quê hương’