TP Hồ Chí Minh có 815 doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm xã hội