Schannel – Đánh giá chi tiết iPhone 6S Plus: Tốt hơn, nhưng chưa phải tốt nhất!