Quê Hương Bỏ Lại – Chế Linh [ Vân Sơn 41 in Florida]