Những người đầu tiên được hưởng lương từ đóng BHXH tự nguyện