Nháy mắt phải, Mắt Phải Giật Hên hay Xui, Máy Mắt Phải Có Điềm Gì?