Nhà Xe Tây Ninh: Nhà Xe Lê Hải, khai trương tuyến mới Tây Ninh – Đà Lạt