Miễn 100% viện phí nếu có dòng chữ này trên thẻ Bảo hiểm y tế