MẸO đeo chỉ chữa mọc LẸO MẮT đến nhẫn KIM CƯƠNG hay nhẫn VÀNG của PHÚC XO cũng phải chào thua 😂