Lo lắng cho SABO – Thân phận thật X-DRAKE – Xóa bỏ Hệ thống THẤT VŨ HẢI [Phân Tích Chapter 956]