Liều mình với cơm tấm sà bì chưởng, ai chưa ăn chưa đến Sài Gòn – Vi Na TV