Lăng Tẩm Triều Nguyễn 3: Những biến động của thời cuộc – [Nẻo về nguồn cội]