Lăng Tẩm Triều Nguyễn 1: Lăng Gia Long, Minh Mạng – [Nẻo về nguồn cội]