Làm Đẹp: Ép nghệ tươi trộn với thứ này, thổi bay 4kg, da bật tông trắng mịn