Kiểm tra cấu hình máy tính, Kiểm tra máy tính dùng hệ điều hành nào