Khi Honda làm XE MÁY ĐIỆN: tốt gỗ hơn tốt nước sơn – VSUN V2