Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT