Hải Phòng: Dùng tiền hoàn thuế thanh toán Bảo hiểm xã hội cho công nhân công ty KaiYang Việt Nam