Hải Phòng bảo đảm quyền lợi công nhân lao động khi chủ doanh nghiệp bỏ đi