Funny Hùng Gọi Tô CƠM GÀ HẢI NAM Khổng Lồ Bất Ngờ Chủ Quán Phản Dame Thế Này Đây.