FIX "THIS APP CAN'T OPEN". SỬA LỖI KHÔNG THỂ MỞ ỨNG DỤNG