Di sản thế giới – Lâu đài hạc trắng Himeji – Nhật bản