Đây là những "vấn đề" khi dùng iPhone 7 ở năm 2019!