Có hay không việc Công ty Prudential chối bỏ trách nhiệm với người mua bảo hiểm?