Chế độ và thủ tục bảo hiểm thai sản, bảo vệ quyền lợi người lao động nữ