Cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ (503)