Cần chấm dứt hoạt động mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội