Cách xóa file cứng đầu (item not found) bằng CMD (command promt)