Bắt đầu chi trả chế độ bảo hiểm xã hội qua ngân hàng từ năm 2020