BẮT 3 ĐỐI TƯỢNG CHUYÊN CẦM CỐ SỔ BHXH CỦA CÔNG NHÂN