Bảo Hiểm xe máy bắt buộc, Nguy cơ bảo hiểm giả. Có thực sự cần thiết ? Thời sự hôm nay 22/5/2020