Bài 15: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh (05/GTGT)